$33.90 or $32.21 / month

Loranthus (San Ji Sheng) Ligustrum (Nu Zhen Zi) Glehnia (Sha Shen) Cuscuta (Tu Si Zi) Pseudostellaria (Tai Zi Shen) Shatavari […]

Subscribe and save 5%
Loranthus (San Ji Sheng)
Ligustrum (Nu Zhen Zi)
Glehnia (Sha Shen)
Cuscuta (Tu Si Zi)
Pseudostellaria (Tai Zi Shen)
Shatavari (Tian Men Dong)
Tang-kuei (Dang Gui)
White Peony (Bai Shao)
Lycium fruit (Gou Qi Zi)
Poria (Fu Ling)
Ashwagandha (Withaniae somniferae)
Melia (Chuan Lian Zi)
Baked Licorice (Zhi Gan Cao)
Placenta (Zi He Che)

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.